fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van:
R & R Electrotechnisch Advies en Installatie Bedrijf B.V.
Jan van Geunsweg 10
2031 BD Haarlem
Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341047770000

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook als afdrukbare pdf downloaden: Algemene Voorwaarden (pdf, 78k)

Slechts aan het bovenstaande digitale pdf-document kunnen rechten worden ontleend.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
  koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van R&R Electrotechnisch
  Advies en Installatie Bedrijf B.V., gevestigd te Haarlem, hierna te noemen “gebruiker”.
 • De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
  Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een
  natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze
  worden aangeduid als “de consument”.
 • Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
  overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax
  of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in
  het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • De door de gebruiker te vervaardigen ontwerpen en tekeningen zullen in het navolgende
  worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene
  voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke”
  bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op
  computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en
  ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
  opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met
  de toepassing ervan.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 • Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 • Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker
  zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang
  met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 • Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
  aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de
  gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een
  termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend
  aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het
  recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes,
  prijslijsten, e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten
  kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en
  declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
  wordt vermeld.
 • Getoonde en/of verstrekte brochures, monsters, modellen, opgaven van afmetingen en
  materialen alsmede andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden
  slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, monsters e.d. blijven te allen tijde
  eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
  overeengekomen. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden
  vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 • De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van de offerte geen verantwoordelijkheid voor
  door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de bij deze
  bescheiden opgegeven specificaties van afmetingen, materialen e.d..
 • De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij
  de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op
  deze kosten heeft gewezen.
  • Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
   overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt
   en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen,
   arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze
   verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een
   nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in
   werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de
   wederpartij in rekening te brengen.
  • Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3
   maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in
   rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de
   consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker
het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 • De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:
  • de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en)
   waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) en toegang dient c.q.
   dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  • de gebruiker tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en
   goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij
   overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht;
  • indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die
   werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt,
   zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; danwel dat de VG
   coördinatie inclusief VG plan door de wederpartij doeltreffend wordt uitgevoerd.
  • de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de
   overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd,
   indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  • de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
   en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  • de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van
   overtollige materialen e.d.;
  • de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde
   energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de
   wederpartij;
  • de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen
   moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook,
   niet zal kunnen plaatsvinden;
  • voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
  • op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de
   gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
   uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door de
   gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen
   aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 • De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,
  gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de
  werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 • De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan
  het werk aan te brengen.
 • De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen
  e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 • De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
  wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of
  onvolledig zijn van de gegevens.
 • Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is de
  gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat
  de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de
  opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn
  voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 • Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken
  moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen
  uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te
  worden gesteld.
 • Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie
  beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 • Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van
  levering.
 • Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te
  bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de
  verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Levering geschiedt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen,
  éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, ook al zijn de door de wederpartij
  bestelde zaken bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
 • Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de
  werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij,
  behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de
  uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de
  wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de
  verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden
  en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet
  stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 • Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als
  bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is
  de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van
  opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in verzuim en
  heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang,
  zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en
  zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden.
 • Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q.
  bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te
  voldoen onverlet.
 • De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
  wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering
  over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

 • De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de
  uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
  gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft
  ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar
  evenredigheid worden bijgesteld.
 • Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de
  gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker
  gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten
  gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht
  dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt
  gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten
  gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De
  gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker
  verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 • Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
  worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij, waaronder – doch niet uitsluitend –
  begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen
  vereisen en in redelijkheid door de gebruiker zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere)
  schade, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk
  schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Honorarium, kosten en declaratie

 • Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij
  partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede
  uren, onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van de gebruiker.
 • De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en
  met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen
  overeengekomen tijdstippen.
 • De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten
  e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder
  meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde
  derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 • De gebruiker is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de
  uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
  verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het
  sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een
  toerekenbare tekortkoming van de gebruiker en in redelijkheid niet van de gebruiker kan
  worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 • Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
  urenregistratie van de gebruiker bindend.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

 • Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
  overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient
  schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
 • Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  • ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  • ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van
   verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  • in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 • Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de
  gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het
  minderwerk.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 • Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker
  gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en
  gebruiksklaar is.
 • Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking
  van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat
  c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 • Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover
  mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde
  mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de
  gebruiker.
 • Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed
  zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn
  van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 • Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen
  geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in
  de weg staan.
 • De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig
  mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de
  dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt
  beschouwd.
 • De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en
  voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 • De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan
  over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d.
  worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de
  begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel
  dient de de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de
  hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan
  de gebruiker.
 • Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de
  zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 • Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met
  de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 12 van artikel 12 in
  aanmerking genomen.
 • Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker
  kenbaar gemaakt zijn, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 • De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
  onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor
  rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke
  instemming vooraf heeft betuigd.
 • In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de
  originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de
  wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 • Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
  gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 • Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in
  artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

 • De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
  verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
  overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of
  stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel
  dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet
  en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid
  van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de
  geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als
  enige en volledige schadevergoeding.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer
  gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor
  zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 • De gebruiker neemt bij de bescheiden die hij niet zelf heeft gemaakt alleen de
  verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de
  gebezigde materialen; zulks echter niet voor die materialen, waarvoor in de aanvraag
  uitdrukkelijk een bepaald (merk) materiaal is voorgeschreven.
 • Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de
  geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op
  het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die
  zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 • Stelt de wederpartij materialen, onderdelen en/of zaken voor verdere verwerking c.q.
  montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking
  c.q. montage, echter nimmer voor de materialen, onderdelen en/of zaken zelf.
 • De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het
  geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.
 • De gebruiker licht de wederpartij nader in over garanties ten aanzien van de specifieke
  eigenschappen van de geleverde zaken.
 • Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker
  zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier
  van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en
  eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van voorgaande niet
  aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
  • In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde
   schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment
   waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  • In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de overeenkomst met de consument een
   maximale termijn van 1 (één) jaar.
 • Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal
  die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 • Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk
  vastgestelde garantietermijnen in acht.
 • De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade
  en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van
  schade indien en voor zover:

  • voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen
   van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de
   geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;
  • voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden,
   materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker
   zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  • voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de
   gebruiker, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – bij de montage van geleverde
   zaken;
  • voormelde schade is ontstaan door gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de
   gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
   (reparatie)werkzaamheden verricht;
  • voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van
   de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd
   dan wel anderszins aanpassingen in en/of aan het werk c.q. de geleverde zaken heeft
   gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 13: Betaling

 • Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 in dit artikel genoemde termijn niet
  volledig is betaald:

  • zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2%
   in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn
   vereist;
  • zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte
   van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een
   maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  • zal de wederpartij, na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van
   buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom
   en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  • heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
   betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake
   administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de
   overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 • Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
  omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
  overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een
  eis tot schadevergoeding.
 • Indien de wederpartij niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
  gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot
  levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden – waaronder de montage c.q. installatie
  van reeds geleverde, maar nog niet betaalde materialen en zaken – op te schorten totdat de
  betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór
  het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er
  redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 • Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
  renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de
  wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
  op een latere factuur.
  • Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de
   gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op
   verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op
   verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in
   staat van faillissement wordt verklaard.
  • Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
   consument.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 • De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van
  intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de
  (uitvoering van de) overeenkomst.
 • De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of
  overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de
  uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 • Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker
  verschuldigde komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen
  gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen
  gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van
  derden.
 • Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen
  inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt
  gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële
  als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 • De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op
  het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende
  betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen
  bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
  werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake
  eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan
  de zijde van de wederpartij.
 • De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in
  het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 • Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake
  gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding
  van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 • De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het
  feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
  eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 16: Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde
zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de
zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage),
daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker
kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de
gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst
en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat
van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale
beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen
ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18: Overmacht

 • Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij
  gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare
  niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker en/of aan de zijde van de voor
  uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het
  geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de
  gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de
  nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te
  bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
  Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is
  de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment
  te voldoen.
 • Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen
  onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
  overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.
  omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
  bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen,
  en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming
  plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering
  van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 19: Ontbinding, annulering/ opzegging

  • De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
   artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke
   bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht
   de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  • Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
   consument.
 • Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór
  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één
  der partijen.
 • Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na
  aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één
  der partijen.
 • Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een
  door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden
  alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De
  gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze
  en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de
  afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
  opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 • Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 • Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen
  eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 • In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen
  van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel
  van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door
  dat recht worden beheerst.
 • Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het
  dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde
  rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd
  is.
 • Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan
  hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de
  consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
  wettelijk bevoegde rechter.
 • Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een
  wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen
  conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te
  maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

datum: 19 juni 2007
online publicatie: 11 juli 2010